Welkom

Historiek

 

De eerste apolitieke groepering die zich bezighield met de verdediging van de belangen der zeeloodsen was de Loodsenvriendenkring, gesticht in april 1938.

Eerste aanvraag tot erkenning in 1939, conform de wet van 1921 betreffende het syndicaal statuut, werd echter doorkruist door de aanvang van WOII en de uiteindelijke bezetting van ons land.

In september 1944 was Antwerpen bevrijd. De voortdurende strijd van de loodsen tegen het establishment van een soms traag werkende administratie kon herbeginnen. Een nieuwe vereniging “Vereeniging der Staatszeeloodsen” met nieuwe statuten zag het levenslicht. Officiële geboortedatum werd 23/06/1945, dag waarop akte van stichting in het Staatsblad verscheen.

Ongeveer tegelijkertijd werd voor de collega’s van ’t rivier en ’t kanaal de “Vereniging der Staats Rivierloodsen” opgericht. Een eerste serieuze toenaderingspoging in 1961 tussen beide zusterverenigingen,  leidde  tot de oprichting van de “Loodsengilde"  in juli 1962. Hoewel “de gilde” een kort leven beschoren was, wordt ze toch beschouwd als één der medestichters van de European Maritime Pilot’s Association (EMPA) die in 1963 boven de doopvont werd gehouden.

Beide oorspronkelijke verenigingen waren echter blijven bestaan. De statuten van de “Vereeniging der Staatszeeloodsen” werden af en toe opgekuist en aangepast aan nieuwe spellingsnormen. In 1994 werd, net voor de invoering van het huidige VPS (Vlaams Personeel Statuut) een naamswijziging doorgevoerd. “Vlaamse Zee- en Kustloodsen” werd de moderne naam en tegelijkertijd werd een nieuw logo ontworpen.

Einde 20e eeuw kwam het tot een tweede serieuze toenaderingspoging tussen de zusterverenigingen. Na een lange reeks voorbereidende gesprekken kwam er een fusie tot stand in het voorjaar van 2000. De “Beroepsvereniging van Loodsen” was een feit. Eén enkele apolitieke vakorganisatie zou de belangen van alle loodsen van de Vlaamse Gemeenschap behartigen. Maar ook deze poging was niet echt een lang leven beschoren.

Na een aantal jaar van stroef samenwerken werden de zee- en kustloodsen op de Algemene Vergadering van 2008 de “deur gewezen” en uit de BvL verwijderd. Gezien vele zee- en kustloodsen ondertussen onderdak gevonden hadden bij de representatieve vakbonden werd even gevreesd dat dit het einde zou zijn van een apolitieke vakvereniging onder de zeeloodsen. Al gauw waren echter weer een aantal vrijwilligers opgestaan om een nieuwe vereniging te stichten want op 29 maart 2008 werd de oprichtingsvergadering van de OVL “Onafhankelijke Vereniging van Loodsen” gehouden. Binnen enkele weken waren de statuten verschenen in het staatsblad en werd de officiële aanvraag tot erkenning als vakvereniging verzonden en goedgekeurd.

 

Het is onmogelijk de tientallen bestuursleden te vernoemen die in zich over de decennia heen inzetten voor het belang van de loodsen in het algemeen en de leden in het bijzonder. Met het vernoemen van de voorzitters wensen wij ook hulde te brengen aan alle vrijwilligers die zich voor onze vakvereniging ooit inzetten ….

 

P.Broucke (Loodsenvriendenkring)
C. Lafére – Van Steenwegen – Conneye – E. Herreman – P. Pyckevet – O. Wijndaele – Y. Campana – W. Vanhove – L.Van Zandycke  – P. Buyssens – P. Demyttenaere (VSZL & VZKL)
D. Vael – R. Allaert (BvL)
A. Van de Wiele - H Swillens - D. Vanderplasschen - H. Swillens (OVL)

 

OVL v.z.w.

 

De Onafhankelijke Vereniging van Loodsen is een vereniging zonder winstoogmerk met als doel:

  • Het vertegenwoordigen van de loodsen en van loodsen in stage en het verdedigen van hun belangen conform artikel 16 van de wet van 19 december 1974 (wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel).
  • De studie van alle vraagstukken die het loodsenvak aanbelangen.
  • Het vervolmaken van de technische kennis van de loods.
  • Het verlenen van technische, financiële en rechtskundige bijstand aan de leden, in de gevallen en op de wijze zoals door de algemene vergadering zal bepaald zijn. Zij zal alle onroerende goederen die tot het verwezenlijken van haar doel nodig zijn mogen bezitten, hetzij in eigendom, hetzij in leasing of soortgelijke rechten.

 

De volgende personen kunnen lid worden van de vereniging:

De inhoudelijke voorwaarden om tot de vzw als lid toe te treden zijn de volgende:
1. Loodsen algemene functie (al dan niet in stage) met standplaats Oostende en/of Vlissingen;
2. Loodsen (al dan niet in stage) met functie kapitein en stuurman loodsboot;
3. Loodsen (al dan niet in stage) met functie Chefloods, nautisch dienstchef of gelijkaardig. Bijkomende
voorwaarde: Deze leden dienen voorafgaand reeds als Loodsen algemene functie (al dan niet in stage) met
standplaats Oostende en/of Vlissingen in dienst te zijn geweest bij DAB Loodswezen;